Regulamin serwisu

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z witryny internetowej bankkierowcy.pl należącej do VB Leasing spółka akcyjna w restrukturyzacji

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejsze Ogólne Warunki określają ogólne zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Witryny Internetowej o nazwie "Bank Kierowcy", w której zamieszczane są w szczególności:

  1. informacje na temat produktów i usług oferowanych przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji oraz Bank,
  2. ogłoszenia motoryzacyjne oraz informacje o tematyce motoryzacyjnej,
  3. informacje na temat produktów niefinansowych oferowanych przez podmioty współpracujące z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji ,
  4. informacje o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów lub usług Banku, VB Leasing S.A. w restrukturyzacji oraz podmiotów współpracujących VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
 2. Definicje

  Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników z Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl" sformułowania oznaczają:

  1. VB Leasing S.A. w restrukturyzacji — VB Leasing spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000307665, NIP: 521-348-24-74, REGON: 141374292, wysokość kapitału zakładowego: 28.201.000,00 zł (kapitał wpłacony w całości),
  2. Bank — VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173, NIP 7011105189, REGON 523075467, o kapitale 25.000.000,00 zł w całości opłaconym.
  3. Ogólne Warunki — niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej Bankkierowcy.pl", zwane dalej również "Ogólnymi Warunkami"
  4. Serwis Informacyjny — Zasoby Witryny Internetowej, do których każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania procedury rejestracji lub logowania,
  5. Użytkownik — każda osoba fizyczna korzystającą z Zasobów Witryny Internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach,
  6. Witryna Internetowa — serwis internetowy Bankkierowcy.pl, dostępny pod adresem www.Bankkierowcy.pl, poświęcony tematyce motoryzacyjnej oraz finansowej,
  7. Zasoby Witryny Internetowej — udostępniane w ramach Witryny Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach, materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty, oraz wnioski o zakup produktów lub usług oferowanych przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Bank. Na Zasoby Witryny Internetowej składa się w szczególności Serwis Informacyjny.
 3. Warunki techniczne korzystania przez użytkowników z zasobów witryny internetowej
  1. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z Witryny Internetowej:
   • MS Internet Explorer od 9.0
   • Mozilla Firefox 16.0
   • Opera 12.0
   • Google Chrome 26.0
   • Safari 5.0
  2. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 4. Funkcjonalności udostępniane użytkownikowi w ramach witryny internetowej i zasady dostępu użytkowników do zasobów witryny internetowej
  1. Dostęp do Serwisu Informacyjnego będącego częścią Zasobów Witryny Internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, a w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Witrynie Internetowej, przeprowadzenia procedury logowania się do Witryny Internetowej czy podania przez Użytkownika danych osobowych.
  2. W ramach Serwisu Informacyjnego, umożliwia się Użytkownikom:
   1. przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych,
   2. przeglądanie informacji w zakresie produktów i usług oferowanych przez Bank lub VB Leasing S.A. w restrukturyzacji,
   3. przeglądanie informacji w zakresie produktów i usług o charakterze niefinansowym, związanych z tematyką motoryzacyjną, oferowanych przez podmioty współpracujące z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji,
   4. automatyczne przeniesienie (przekierowanie) z Witryny Internetowej na strony internetowe, które umożliwiają korzystanie z serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez podmioty współpracujące z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji, na zasadach określonych przez właścicieli tych stron,
   5. przeglądanie innych niż wskazane wyżej: informacji, artykułów oraz innych treści zamieszczonych w Serwisie Informacyjnym przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
  3. Dostęp do pozostałych Zasobów Witryny Internetowej, poza Serwisem Informacyjnym, możliwy jest jedynie po dokonaniu rejestracji konta w Witrynie Internetowej przez Użytkownika, która dokonywana jest na zasadach określonych w odpowiednich Zasobach Witryny Internetowej.
  4. W ramach Zasobów Witryny Internetowej, w części dostępnej jedynie po dokonaniu rejestracji konta w Witrynie Internetowej przez Użytkownika, zapewnia się Użytkownikom możliwość korzystania z następujących usług:
   1. dodawanie ogłoszeń motoryzacyjnych (na okres do 30 dni),
   2. otrzymywanie informacji poprzez newsletter,
   3. korzystanie z tzw. książki serwisowej, tj. możliwości zapisywania na koncie Użytkownika w Witrynie Internetowej informacji na temat m.in. przeglądów technicznych, napraw, czy stanu technicznego pojazdu mechanicznego będącego w posiadaniu Użytkownika lub użytkowanego przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, chyba że warunki takiego użytkowania na to nie zezwalają (odpowiedzialność za właściwą kwalifikacje ponosi wyłącznie Użytkownik),
   4. składanie wniosków o produkty oraz korzystanie z usług VB Leasing S.A. w restrukturyzacji, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach,
   5. automatyczne przeniesienie z Witryny Internetowej do innych witryn internetowych podmiotów współpracujących z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji, umożliwiających korzystanie z oferowanych przez te podmioty produktów i usług na warunkach i zasadach określonych we właściwych regulacjach dotyczących tych produktów i usług.
  5. Ponadto, w ramach Zasobów Witryny Internetowej, w części dostępnej jedynie po dokonaniu rejestracji konta w Witrynie Internetowej przez Użytkownika, możliwe jest również skorzystanie z oferty produktów i usług Banku, w tym w szczególności:
   1. składanie wniosków o produkty lub usługi Banku na zasadach określonych w odrębnych regulacjach,
   2. korzystanie z oferowanych przez Bank produktów i usług na warunkach i zasadach określonych we właściwych regulacjach dotyczących tych produktów i usług,
   3. składanie tzw. wniosków posprzedażowych — wnioskowanie o zmianę warunków zawartych z Bankiem umów o produkty i usługi Banku (np. zmianę harmonogramu spłaty kredytu), przy użyciu specjalnych zakładek,
   4. otrzymywanie informacji poprzez newsletter.
 5. Zobowiązania użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest umieszczanie w Witrynie treści o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Witryny Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
  3. Użytkownik Witryny Internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 6. Odpowiedzialność stron
  1. VB Leasing S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Witryny Internetowej są zbierane i redagowane z należytą starannością, której dochowanie służy nadaniu informacjom objętym Zasobami Witryny Internetowej prawdziwości, dokładności oraz merytorycznej poprawności. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to wprost z treści informacji zamieszczonych przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji w Witrynie Internetowej, przedstawione w niej informacje nie stanowią oferty dla jakichkolwiek podmiotów w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Witrynie Internetowej tekstów lub wybranych usług.
  3. VB Leasing S.A. w restrukturyzacji zastrzega iż:
   • przysługuje mu prawo do przerwania lub ograniczenia możliwości dostępu przez Użytkowników do Zasobów Witryny Internetowej w sytuacji konieczności naprawy, konserwacji, rozbudowy lub modyfikacji jakichkolwiek elementów Witryny Internetowej. VB Leasing S.A. w restrukturyzacji poinformuje o przerwaniu lub ograniczeniu możliwości dostępu Użytkowników do Zasobów Witryny Internetowej na 21 dni przed rozpoczęciem prac, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
   • nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania z Witryny Internetowej, jeżeli do zaistnienia szkody doszło z przyczyn niezawinionych przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
 7. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników witryny internetowej
  1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Informacyjnego nie wiąże się z przetwarzaniem przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji jego danych osobowych.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma miejsce w przypadku, gdy chce on skorzystać z tych części Zasobów Witryny Internetowej, które są dostępne po zarejestrowaniu się.
  3. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji oraz jednostki powiązane z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub należące do tej samej co VB Leasing S.A. w restrukturyzacji grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości albo przez jednostki współpracujące z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji przy zawarciu umowy z Użytkownikiem wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie w takim celu, przez takie podmioty i jej nieodwołania. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez Użytkownika w Witrynie Internetowej.
  5. W przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, administratorem danych osobowych Użytkownika jest VB Leasing S.A. w restrukturyzacji Dane te są wówczas przetwarzane przez administratora w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą dane te zostają przekazane, a także w celu marketingu własnych produktów i usług administratora, jeśli została wyrażona w tym zakresie stosowna zgoda przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom wskazanym przez Użytkownika przy zawieraniu umowy z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje wykonywanie przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji czynności zmierzających do obsługi dokonanego zgłoszenia lub w celu zarejestrowania i prowadzenia konta Użytkownika Witryny Internetowej.
  6. Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych VB Leasing S.A. w restrukturyzacji informuje, że każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
   1. wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (na adres: bankkierowcy@vbl.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika występującego z żądaniem oraz jego numeru PESEL albo adresu. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Witryny Internetowej. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika oraz jego numer PESEL lub adres, wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem,
   2. uzyskania na piśmie w terminie 30 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treści tych danych oraz następujących informacji:
    • data pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika,
    • źródło pochodzenia danych Użytkownika,
    • w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,
    • kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.
  7. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym w Witrynie Internetowej, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest realizowane poprzez wysłanie przez Użytkownika do administratora danych (bankkierowcy@vbl.pl) pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia o odwołaniu zgody wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz jego numeru PESEL albo adresu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsze Ogólne Warunki są udostępnione nieodpłatnie Użytkownikom Witryny Internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem internetu.
  2. VB Leasing S.A. w restrukturyzacji zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
   1. zmiany stanu prawnego mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
   2. zmianę systemu informatycznego VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku mającą wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków — w zakresie bezpośrednio związanym z taką zmianą,
   3. zmiany w ofercie VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku, polegające na:
    • wprowadzeniu nowych produktów i usług,
    • rozszerzeniu, ulepszeniu lub ograniczeniu funkcjonalności istniejących usług lub produktów,
    • rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej — w zakresie bezpośrednio związanym z takimi zmianami,
   4. zmiany organizacyjne po stronie VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku, mające wpływ na formę i zakres produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej albo mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków — w zakresie bezpośrednio związanym z takimi zmianami.
  3. VB Leasing S.A. w restrukturyzacji zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się:
   1. udostępnienie numeru login/hasła osobom nieuprawnionym,
   2. uzasadnionego podejrzenia popełnienie przestępstwa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny Internetowej,
   3. wykorzystywanie Witryny Internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
  4. Wszelkie prawa do całej zawartości Witryny Internetowej są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron Witryny Internetowej lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Banku i/lub VB Leasing S.A. w restrukturyzacji i/lub Spółek Zależnych i/lub podmiotów współpracujących z VB Leasing S.A. w restrukturyzacji Żadna część Witryny Internetowej nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne ani w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
  5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Witryny Internetowej można kierować na adres siedziby VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub na adres e-mailowy bankkierowcy@vbl.pl.
  6. Reklamacje dotyczące Witryny Internetowej należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust. 5 powyżej. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 30 dni. Odpowiedź jest kierowana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji. W kwestiach spornych, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia powództwa do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego.
  7. Zasady składania reklamacji dotyczących wykonania umów o produkty i usługi określają właściwe umowy i regulaminy.