Wróć do poprzedniej strony

Reklamacje

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez klientów — osób fizycznych
 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
  1. Kliencie — należy przez to rozumieć klienta podmiotu rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Dz. U. 2015 poz. 1348, który zawarł umowę ze Spółką
  2. Spółce — należy przez to rozumieć następujące podmioty: IDEA GETIN Leasing SA, GETIN Leasing Spółka Akcyjna S.K.A., GETIN Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A., GETIN Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A.
 2. W przypadku niezadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Spółkę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w każdej jednostce organizacyjnej Spółki obsługującej Klientów (placówka przyjmująca reklamację). Aktualna lista placówek Spółki przyjmujących reklamacje znajduje się poniżej a także w ramach portalu Bank Kierowcy o ile w ramach odrębnej umowy Klient posiada dostęp do portalu Bank Kierowcy.
 3. Reklamacje Klienta mogą być składane:
  1. W formie pisemnej — osobiście w jednej z placówek Leasingodawcy przyjmującej reklamację albo listownie na adres: IDEA GETIN Leasing Spółka Akcyjna ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój
  2. Ustnie — telefonicznie pod numerem telefonu: 32 604 30 20 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednej z placówek Spółki przyjmującej reklamacje
  3. W formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: dop.reklamacje@getinleasing.pl lub za pośrednictwem portalu Bank Kierowcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy
  2. Wskazanie zastrzeżeń, uwag co do usług oferowanych/wykonanych przez Spółkę
  3. Wyraźne wskazanie roszczeń Klienta względem Spółki
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Spółkę.
 6. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę, a odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej, za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub na wniosek Klienta poprzez wiadomość e-mail. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 7. W sytuacji gdy okoliczności sprawy, której dotyczy reklamacja uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt. 5 powyżej, Spółka zawiadomi Klienta w trybie określonym w pkt. 6 powyżej, że odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Spółkę. Zawiadomienie zawierać będzie: informację co do przyczyn opóźnienia, wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 8. W przypadku uznania przez Spółkę, że reklamacja jest zasadna, roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

Lista placówek przyjmujących reklamacje:

 1. IDEA GETIN Leasing Spółka Akcyjna ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław
 2. IDEA GETIN Leasing Spółka Akcyjna ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
 3. IDEA GETIN Leasing Spółka Akcyjna ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Formularz reklamacyjny
Pobierz formularz